Untitled document

Poslání Řádu

„Proto Vám vnuknul zbožnou touhu, abyste si zvolili chudobu a přijali řeholní život, věnovali se hlásání Božího slova a po celém světě zvěstovali jméno našeho Pána Ježíše Krista.”

(Papež Honorius III. v listě sv. Dominikovi a jeho bratřím)

Řád kazatelů je společenstvím zasvěcených mužů a žen v rámci Římskokatolické církve. Naše tradice sahá do počátku 13. století a je dodnes velmi živá. Jsme také známi jako dominikáni podle našeho zakladatele sv. Dominika.

  • Důvodem naší existence je kázání evangelia Ježíše Krista, který přišel, abychom měli život v plnosti.
  • Náš život a slova hlásají velký soucit Boha se všemi lidmi, zejména s chudými a poníženými.
  • Neúnavně se snažíme hledat pravdu; věnujeme se studiu, abychom mohli odpovědět na otázky dnešních mužů a žen.
  • Žijeme s myslí upřenou na Boha a otevřenou novým možnostem dnešního světa; naše působení se soustřeďuje na prostředí, kde se vytváří současná kultura.
  • Žijeme v komunitách učedníků shromážděných kolem Pána Ježíše Krista, takže naše kázání vychází z autentického života podle evangelia
  • Náš život je odpovědí na největší Boží přikázání milovat Boha celým srdcem a svého bližního jako sebe samého (srov. Mt 22,37-39). Jako dominikáni se snažíme tuto lásku naplňovat s důrazem na šíření Božího slova.