Untitled document

Časopis Amiculum

Abychom vám přiblížili náš život ve Francii, rozhodli jsme se kromě těchto stránek vydávat také časopis. Měl by vycházet třikrát do roka: po prázdninách, na Vánoce a okolo Velikonoc.

V této sekci najdete všechna vyšlá čísla.

Dosud vyšlá čísla: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 1314 / 15 / 16 / 17 / 18 .

12. číslo

otevřít v pdf
duben 2014: otevřít ve formátu pdf →
Untitled document

,,Mluvil s Bohem anebo o Bohu“

Tuto zprávu nám zanechala první generace bratří o svatém Dominikovi. Když se učíme žít evangelijním způsobem života podle jeho vzoru, tak postupně zjišťujeme, že se vůbec nejedná o nějakou otřepanou zbožnou frázi. Toto krátké úsloví se stává základem našeho každodenního života.

Vše vychází z rozhovoru s Bohem, z modlitby, kde čerpáme sílu pro vše ostatní. A to je také důvod, proč na závěr tohoto čísla zařazujeme nový seriál článků o způsobech modlitby svatého Dominika. Bratři Kliment a Gabriel se s námi podělí o tom, jak mluví o Bohu se svými bližními, zvláště s mladými v Lurdech a umírajícími na paliativní péči. A v neposlední řadě vám, milí čtenáři, přinášíme rozhovor s otcem Damiánem-Maria, který se s námi tento rok v Toulouse učí tomuto dominikánskému rozmlouvání.

Untitled document

Zasvětit se plně Bohu
O své cestě vedoucí až k bratrům kazatelům vypráví fr. Damián-Maria

Milý bratře Damiáne-Maria mohl by ses nám krátce představit? Odkud pocházíš? Co jsi studoval za školu?

Pocházím z malé vesničky, která se nachází v Mariánském údolí poblíž Oslavan. Ta vesnička se jmenuje Padochov. Když se mě někdo ptá, kdy jsem se narodil, rád říkám, že jsem dítě školy. Jsou totiž dvě narození – jedno na tento svět, kdy na tom spolupracovali moji rodiče a Stvořitel, a to bylo přesně na konci školního roku. To druhé je narození pro věčnost, kdy mě rodiče přinesli do Božího chrámu ke křtu svatému, abych se stal Božím dítětem, to bylo přesně na začátku školního roku.

Untitled document

Stan mladých v Lurdech
Ohlédnutí fr. Klimenta za zvěstováním Krista mladým na růžencové pouti

Růžencová pouť v Lurdech pořádaná dominikánským řádem přitahuje každoročně několik tisícovek poutníků, mezi nimiž je třeba počítat asi dva tisíce středoškoláků. Tito mladí lidé chodí na církevní střední školy a není třeba si dělat iluzi, že jsou všichni křesťany. A tak se tato pouť stává pro mnohé z nich vůbec prvním intenzivním setkáním s křesťanstvím a katolickou církví.

Untitled document

Apoštolát milosrdenství
Služba starým a nemocným očima fr. Gabriela

Jáhen je povolán ke trojí službě : službě oltáře, službě slova a službě lásky. Můj letošní apoštolát v La Cadène, který bych vám chtěl v tomto článku krátce přiblížit, se proto jeví jako na výsost vhodný pro jáhenský rok: umožňuje totiž rozvíjet jáhenskou službu ve všech jejích rozměrech.

Untitled document

Devět způsobů modlitby svatého Dominika
Úvodní část - modlitba ducha i těla

Na rozdíl od jiných světců, svatému Dominikovi nebylo souzeno zapsat se do historie jako autor duchovních spisů. Svým následovníkům nezanechal Duchovní cvičení, Úvod do zbožného života ani Výstup na horu Karmel. Nenajdeme u něj ani systematizovanou nauku o modlitbě, již by svým žákům předal ústně. A přesto Dominik učil modlitbě.